Algemene voorwaarden De IT-Jurist B.V.

1. Definities
1.1 Opdrachtgever: De partij die een aanbieding dan wel offerte heeft ontvangen van de IT-Jurist B.V. en/of een opdracht geeft aan De IT-Jurist B.V.. Indien met Opdrachtgever meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met De IT-Jurist B.V. gesloten overeenkomst(en).
1.2 Werkdagen: Maandag tot en met vrijdag van 8.45uur tot en met 17.15uur. Uitgezonderd officieel erkende nationale (Nederlandse) feestdagen.
1.3 De IT-Jurist B.V. Producten: Alle door De IT-Jurist B.V. geleverde producten en diensten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden.

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, leveringen en overige rechtsverhoudingen tussen De IT-Jurist B.V. en Opdrachtgever, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden ongeacht of deze krachtens schriftelijke dan wel mondelinge overeenkomst geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door De IT-Jurist B.V. uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever dan wel van derden wordt dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen door De IT-Jurist B.V..
2.3 Deze voorwaarden gelden ook tegenover Opdrachtgever voor eventuele derden die De IT-Jurist B.V. inschakelt voor de uitvoering van opdrachten.

3. Totstandkoming van de overeenkomst
3.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door De IT-Jurist B.V. ondertekende offerte door Opdrachtgever is aanvaard. De offerte is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan De IT-Jurist B.V. verstrekte informatie en is geheel vrijblijvend.
3.2 Uitsluitend de omschrijving zoals opgenomen in de offerte is bindend. Een offerte gedaan door De IT-Jurist B.V. verliest haar geldigheid uiterlijk 30 dagen na dagtekening.
3.3 Partijen hebben het recht met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst middels een buitengerechtelijke verklaring de overeenkomst te beëindigen indien een der partijen in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling wordt verleend of indien de andere partij wordt geliquideerd of feitelijk wordt beëindigd.
3.4 De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de opdracht tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht anders voortvloeit.
3.5 De offerte wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Tenzij in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders bepaald, betreffende werkzaamheden van De IT-Jurist B.V. een inspanningsverplichting.
3.6 Opdrachtgever stemt in met elektronische facturatie door De IT-Jurist B.V.

4. Verplichtingen van de Opdrachtgever
4.1 Alle opdrachten worden door De IT-Jurist B.V. uitgevoerd op basis van de door Opdrachtgever aan De IT-Jurist B.V. kenbaar gemaakte gegevens, inlichtingen en wensen.
4.2 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden die De IT-Jurist B.V. overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan De IT-Jurist B.V. ter beschikking te stellen.
4.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de aan De IT-Jurist B.V. ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
4.4 Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan Opdrachtgever geretourneerd.
4.5 Indien Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, is De IT-Jurist B.V. gerechtigd de overeenkomst te beëindigen of op te schorten en de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
4.6 Indien voor de juiste uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat De IT-Jurist B.V. werkzaamheden uitvoert op locatie bij de Opdrachtgever, dan is deze gehouden om daarvoor kosteloos een deugdelijke en volledige werkplek ter beschikking te stellen.
4.7 Na oplevering van het eerste concept van De IT-Jurist B.V. Producten in het kader van de opdracht, is Opdrachtgever het gehele c.q. resterende bedrag uit de offerte verschuldigd.

5. Uitvoering van de opdracht
5.1 De IT-Jurist B.V. bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd. Alle werkzaamheden zullen in beginsel op Werkdagen en onder normale arbeidsomstandigheden worden uitgevoerd.
5.2 De IT-Jurist B.V. voert zijn werkzaamheden uit naar beste inzicht en vermogen en spant zich in om bij de uitvoering van de opdracht het voor Opdrachtgever beste resultaat te behalen.
5.3 Indien Opdrachtgever aangeeft dat werkzaamheden dienen te worden verricht door één of meer specifieke personen dan gelden, indien De IT-Jurist B.V. hiermee akkoord gaat, hogere tarieven.
5.4 Werkzaamheden verricht buiten Werkdagen op verzoek van Opdrachtgever worden aangemerkt als overwerk. Bij overwerk buiten Werkdagen wordt het dan geldende tarief vermeerderd met een toeslag van 25%. Bij overwerk in het weekend en op feestdagen wordt het dan geldende tarief vermeerderd met een toeslag van 50%.
5.5 De IT-Jurist B.V. is gerechtigde derden in te schakelen voor de verleende opdracht. Ingeschakelde derden vallen eveneens onder deze voorwaarden.
5.6 Gedurende de overeenkomst zal Opdrachtgever zelf dan wel middels derden geen activiteiten met betrekking tot de opdracht ondernemen, zonder daarvoor met De IT-Jurist B.V. overeenstemming te hebben bereikt.
5.7 De IT-Jurist B.V. kan pas meer werkzaamheden dan waartoe opdracht werd verstrekt, verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen, als Opdrachtgever hiertoe uitdrukkelijk schriftelijk opdracht geeft dan wel toestemming verleent en De IT-Jurist B.V. hiermee instemt.
5.8 De IT-Jurist B.V. behoudt zich het recht voor om de opdracht kosteloos te beëindigen indien nieuwe informatie beschikbaar komt en deze redelijkerwijs onverenigbaar is met hetgeen overeengekomen in de opdrachtbevestiging.

6. Geheimhouding
6.1 Partijen verbinden zich over en weer tot geheimhouding van alle gegevens en informatie over elkaars organisatie waarvan partijen kennis nemen tenzij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking geldt.
6.2 Gegevens en informatie mogen slechts gebruikt worden ter uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst, tenzij partijen voor zichzelf optreden in een juridische procedure waarbij deze stukken van belang zijn.
6.3 De IT-Jurist B.V. zal de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van De IT-Jurist B.V., die zijn opgesteld of gedaan in het kader van de opdracht gegeven door Opdrachtgever niet openbaar maken, tenzij opdrachtgever hierom verzoekt.
6.4 Indien partijen de bepalingen zoals opgenomen in dit artikel overtreden zijn zij aan de wederpartij een niet voor rechtelijke matiging en direct opeisbare boete verschuldigd van € 5.000,- ineens, en een boete van € 250,- per dag dat de overtreding voortduurt. Dit met inachtneming van hetgeen zoals vermeldt in artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

7. Aansprakelijkheid
7.1 De IT-Jurist B.V. zal bij de uitvoering van de opdracht zorgvuldig handelen, hetgeen uitsluitend inhoudt dat De IT-Jurist B.V. werkzaamheden naar beste weten en kunnen zal verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht zal nemen welke van hem verwacht kan worden.
7.2 De IT-Jurist B.V. is slechts aansprakelijk in het geval van een toerekenbare tekortkoming (inclusief nakoming garantieverplichting) in de nakoming van de door Opdrachtgever gegeven opdracht voor vervangende schadevergoeding.
7.3 De IT-Jurist B.V. is evenmin aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuiste en/of onvolledige informatieverstrekking door of namens het bestuur en/of aandeelhouder(s) van een onderzochte partij, niet zijnde de Opdrachtgever.
7.4 De IT-Jurist B.V. is uitsluitend aansprakelijk, indien Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden ten gevolge van handelen van De IT-Jurist B.V. die bij de inachtneming van de zorgvuldigheid zoals omschreven in artikel 7.1 vermeden zou zijn, tot een maximum van eenmaal het bedrag (exclusief BTW) gefactureerd door De IT-Jurist B.V. en daadwerkelijk betaald door Opdrachtgever voor de betreffende opdracht over het laatste kalenderjaar, zulks tot maximaal hetgeen door de verzekering van De IT-Jurist B.V. gedekt en uitgekeerd wordt, tenzij er aan de zijde van De IT-Jurist B.V. sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
7.5 Aansprakelijkheid van De IT-Jurist B.V. voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, geleden verlies, schade door bedrijfsstagnatie of voor vorderingen van derden op Opdrachtnemer, is uitgesloten.
7.6 Opdrachtgever vrijwaart De IT-Jurist B.V. van vorderingen van derden wegens schade die het gevolg is van door de Opdrachtgever dan wel de onderzochte partij, niet zijnde de Opdrachtgever, aan De IT-Jurist B.V. onjuiste en/of onvolledige verstrekte informatie.
7.7 Buiten de in artikelen 7.2 en 7.4 genoemde gevallen rust op De IT-Jurist B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

8. Leveringstermijn
8.1 Alle door De IT-Jurist B.V. eventueel genoemde leveringstermijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. De leveringstermijnen kunnen derhalve niet beschouwd worden als fatale termijnen waarbinnen geleverd dient te worden. Indien een termijn overschreden gaat worden zullen partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden over een nieuwe termijn.
8.2 Is Opdrachtgever een voorschot verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel of gedeeltelijk ter beschikking zijn gesteld.
8.3 De IT-Jurist B.V. kan onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk gesteld worden indien de leveringstermijn overschreden mocht worden.

9. Prijzen / Betalingen
9.1 De werkzaamheden worden periodiek per e-mail of per post bij Opdrachtgever in rekening gebracht door vermenigvuldiging van het aantal aan de zaak bestede uren (in eenheden van zes minuten) met het overeengekomen of voor de behandelaar gebruikelijke uurtarief en vermeerderd met btw. De reis- en wachttijdvergoeding bedraagt 50% van het dan geldende uurloon.
9.2 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd, tenzij anders vermeld. De verschuldigde bedragen zullen inclusief BTW en inclusief eventuele heffingen vanwege de overheid in rekening worden gebracht.
9.3 De IT-Jurist B.V. zal de verschuldigde bedragen deugdelijk gespecificeerd aan Opdrachtgever in rekening brengen. De betaling dient, zonder aftrek, korting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
9.4 Voor werkzaamheden verricht door derden, ingeschakeld door De IT-Jurist B.V., worden uurlonen, reis- en wachttijdvergoedingen, reiskosten en/of kilometervergoedingen, hotelkosten en eventuele andere aan dergelijke werkzaamheden verbonden kosten in rekening gebracht. De reis- en wachttijdvergoeding bedraagt 50% van het dan geldende uurloon.
9.5 De IT-Jurist B.V. is gerechtigd een voorschot in rekening te brengen voor de te verrichten werkzaamheden. Indien volledige betaling van het voorschot uitblijft is De IT- Jurist B.V. gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan de IT-Jurist B.V. uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
9.6 In het geval afrekening zal plaatsvinden op basis van nacalculatie betekent dit dat na afloop van de te verrichten werkzaamheden alle daadwerkelijk gemaakte kosten, welke verband houden met de werkzaamheden, in rekening zullen worden gebracht. Opdrachtgever is zich er derhalve van bewust dat de mogelijkheid bestaat dat de eerder vastgestelde inschatting lager kan zijn dan de daadwerkelijk gemaakte kosten.
9.7 Wanneer Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van enige verplichting is Opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe enige nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is aan De IT-Jurist B.V. verschuldigd de kosten, zowel in als buiten rechte, met betrekking tot de invordering van al datgene dat Opdrachtgever aan De IT-Jurist B.V. verschuldigd is. In ieder geval zal over het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop Opdrachtgever in gebreke is een rente, met een percentage dat gelijk is aan de wettelijke rente verhoogd met 3%, in rekening gebracht worden.
9.8 Indien het betalingsgedrag of de financiële positie van de Opdrachtgever naar het oordeel van De IT-Jurist B.V. daartoe aanleiding geeft, is De IT-Jurist B.V. gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze direct redelijke en aanvullende zekerheid stelt in een door De IT-Jurist B.V. te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever dit nalaat is De IT-Jurist B.V. gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan De IT-Jurist B.V. uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

10. Eigendomsrechten
10.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten van De IT-Jurist B.V. Producten blijven bij De IT-Jurist B.V. berusten.
10.2 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden De IT-Jurist B.V. Producten, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
10.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan De IT-Jurist B.V. Producten aan derden ter hand te stellen.
10.4 Onverminderd hetgeen bepaald in dit artikel is Opdrachtgever gerechtigd De IT-Jurist B.V. Producten die naar hun aard daartoe bestemd zijn, zoals (standaard) contracten en offertes, voor eigen gebruik te verveelvoudigen en aan derden ter hand te stellen.
10.5 Het gebruiksrecht gaat in nadat betaling door Opdrachtgever heeft plaatsgevonden en aan de overige op Opdrachtgever rustende verplichtingen zijn voldaan.
10.6 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten, merken en handelsnamen uit hetgeen door De IT-Jurist B.V. geleverd is, te wijzigen, dan wel door een derde dergelijke verhandelingen te laten verrichten.

11. Opzegging
11.1 Als de overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd kan elk van beide partijen deze, onder schriftelijke opgave van redenen, opzeggen met in acht neming van een termijn van een maand.
11.2 Partijen kunnen een overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd of voor het behalen van een bepaald resultaat, voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat uitvoering van de opdracht niet meer kan plaatshebben volgens de gemaakte afspraken of het door partijen beoogde resultaat niet meer haalbaar is. Dit moet gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij bekend gemaakt worden.
11.3 Indien de overeenkomst door de Opdrachtgever is beëindigd vanwege een oorzaak die De IT-Jurist B.V. in redelijkheid niet kan worden aangerekend, heeft De IT-Jurist B.V. vanwege het ontstane en aannemelijk te maken omzetverlies recht op financiële compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.

12. Overige bepalingen
12.1 Als om enigerlei reden op een bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, geldt tussen partijen dat aan de desbetreffende bepaling een zoveel mogelijk overeenkomstige bekentenis moet worden toegekend waarop wel een beroep kan worden gedaan.
12.2 Als er sprake is van strijdigheid van bepalingen tussen deze algemene voorwaarden en de offerte dan geldt op dat punt het bepaalde in de offerte.
12.3 Waar in deze algemene voorwaarden schriftelijk is opgenomen wordt daaronder tevens begrepen het gebruik van elektronische communicatie.
12.4 Opdrachtgever geeft De IT-Jurist B.V. bij aanvaarding van de opdracht toestemming voor het gebruik door De IT-Jurist B.V. van haar logo en naam voor promotionele activiteiten.
12.5 Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en De IT-Jurist B.V. is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen die verband houden met een door hen gesloten overeenkomst zullen worden beslecht door een daartoe bevoegde Nederlandse rechter te Groningen.

De algemene voorwaarden zijn ook hier in pdf te downloaden.