Intellectueel eigendom (IE)

Het intellectuele eigendom van jou of je bedrijf is vaak van onschatbare waarde. Daarom is het verstandig om dit intellectuele eigendom goed vast te leggen, zodat het beschermd is tegen kopiëren en misbruik. De IT-Jurist is thuis in de wet- en regelgeving die te maken heeft met het Intellectueel Eigendom (IE). Al jaren helpen wij bedrijven bij het vaststellen, vastleggen, waarderen, exploiteren en overdragen van hun intellectueel eigendom.

Wat wij doen

De IT-Jurist helpt je om problemen en onduidelijkheden rond intellectuele eigendomsrechten te voorkomen en op te lossen. Wij ondersteunen je bij het vastleggen, exploiteren en overdragen van jouw intellectuele eigendom. Daarbij gaat het om vragen als:

 • Hoe toon ik aan dat ik eigenaar / rechthebbende ben van een werk?
 • Hoe bescherm ik mijn rechten tegen het faillissement van mijn onderneming?
 • Wat kan ik doen tegen de partij die zonder toestemming van mijn databank gebruik maakt?
 • Wat als mijn handelsnaam als domeinnaam door een ander wordt gebruikt?
 • Hoe exploiteer ik in samenwerking met resellers mijn software, zonder dat zij mij beconcurreren?
 • Hoe zorg ik ervoor dat ik niet te veel rechten aan mijn klanten geef?
 • Hoe houd ik mijn bedrijfsgeheimen en know-how voor mijzelf?
 • Kan ik optreden tegen partijen die met 3D-printers kopieën maken van mijn werk en deze verhandelen?
 • En hoe draag ik de rechten op mijn broncode over aan een derde partij?
 • Waarom en hoe waardeer ik software?

De IT-Jurist ondersteunt je graag bij het beantwoorden van dit soort vragen!

Eigendomsrechten vastleggen

De IT-Jurist heeft samen met Software Borg een procedure ontworpen waarbij jouw intellectuele eigendomsrechten zo goed mogelijk worden vastgesteld. Hierbij wordt allereerst een (titel)onderzoek gedaan naar de totstandkoming van de rechten en eventuele overdrachten of verpanding. Verder krijg je advies over de plaatsing van de IE-rechten, bijvoorbeeld in een aparte IE-holding waar niet dezelfde risico’s worden gelopen als de werkmaatschappij. Wanneer je rechten zijn vastgesteld, worden zij met een depot van het werk vastgelegd bij een IT-notaris. Dit depot biedt je de sterkste bewijslast in geschillen over inbreuken en werkt preventief.

Wat is intellectueel eigendom?

Intellectueel eigendom is de verzamelnaam voor de verschillende rechten die aan mensen worden toegekend wanneer zij een uitvinding doen of uitvoering geven aan een idee. Voorbeelden hiervan zijn het octrooirecht, het auteursrecht, en het merkenrecht. Het belangrijkste kenmerk van deze rechten is dat zij de vrijheid om werk van anderen (voor eigen profijt) te gebruiken, beperken. Anders gezegd: deze rechten beschermen het intellectueel eigendom van jou of je bedrijf.

Het belang van intellectuele eigendomsrechten

Intellectuele eigendomsrechten zijn niet tastbaar, maar kunnen wel de meest waardevolle onderdelen van je organisatie zijn. De rechten zijn namelijk de basis voor verveelvoudiging en exploitatie van je producten. Je wil daarom je eigendomsrecht zo goed mogelijk vastleggen. De IE-rechten zijn immers ook het basisgereedschap om het gebruik van je producten door anderen, zoals concurrenten, tegen te gaan.

IE-regelgeving

Sommige IE-rechten worden verkregen door toekenning of registratie (merkenrecht, octrooirecht, modelrecht, kwekersrecht en chipsrecht). Andere worden automatisch verkregen als er aan een aantal voorwaarden bij de totstandbrenging van een werk wordt voldaan (auteursrecht en databankenrecht). Handelsnaamrecht komt tot stand door het gebruik van de naam, waarbij enkel vereist is dat een onderneming onder de handelsnaam naar buiten treedt. Daarnaast doen rechters doorlopend uitspraken die gevolgen hebben voor het intellectuele eigendomsrecht. De IT-Jurist volgt deze procedures op de voet, zodat we altijd op de hoogte zijn van de laatste stand van zaken.

Onduidelijkheid over IE

Er ontstaat vaak onduidelijkheid over een intellectueel eigendomsrecht als zo’n recht automatisch ontstaat bij het uitvoeren van een dienst, het maken van een product of het uitvoeren van werk. Het gaat dan met name om het auteursrecht en databankenrecht. Auteursrechten ontstaan spontaan (van rechtswege) wanneer er software wordt ontwikkeld. Het uitgangpunt is daarbij dat de feitelijke ontwikkelaar automatisch rechthebbende wordt, zodat er geen formaliteiten als een inschrijving voor vereist zijn. Doordat het ontstaan automatisch gebeurt, is er weinig grip op de omvang en op het ‘eigenaarschap’ van auteursrechten.

Auteursrechten overdragen

Auteursrechten kunnen overgedragen worden. Uit de Auteurswet volgt namelijk dat ook anderen dan de feitelijke ontwikkelaar rechthebbende kunnen zijn. Stel dat externe ontwikkelaars code hebben ontwikkeld voor een opdrachtgever. Dan is het lang niet altijd zeker dat de rechten op deze code bij de opdrachtgever terechtkomen. Onduidelijkheden hierover kunnen eenvoudig voorkomen worden, bijvoorbeeld door ontwikkelingstrajecten en afspraken met toeleveranciers en externe ontwikkelaars goed te documenteren. Wat men zich veelal niet realiseert is dat auteursrechten volgens de wet per akte moeten worden overdragen, waaraan strikte eisen worden gesteld. Dus ook in het geval van de externe ontwikkelaar en de opdrachtgever!

Contact met De IT-Jurist

Ben je benieuwd wat De IT-Jurist voor jou of je organisatie kan betekenen? Neem gerust contact met ons op. Wij leggen je graag uit hoe jouw intellectueel eigendom het beste beschermd is, zodat je er volledig profijt van hebt. De IT-Jurist ondersteunt je bij het opstellen van overeenkomsten en andere documenten met betrekking tot IE en IT-recht. Verder is privacyregelgeving ook aan de orde binnen de IT. Wil je daar meer over weten, kijk dan bij expertise Privacy. Wil je software laten waarderen? Ook dat kan bij ons, lees meer hierover in onze blog over waarderen van software.

De IT-Jurist

 • Expert in IE
 • Direct contact met onze IT-juristen
 • Effectieve aanpak

Interessante blogs & kennisbank