In hoeverre mag je aansprakelijkheid uitsluiten in IT-contracten?
24 februari 2016

De rechter heeft zich onlangs uitgesproken over een casus, waarbij er sprake was van een geschil over de uitsluiting van aansprakelijkheid in een IT-contract. NBK is een partij, die zich bezig houdt met transport en logistiek. Op enig moment sluiten zij een contract met softwareleverancier GreenCat voor het gebruik, de implementatie en de doorontwikkeling van een softwareapplicatie.

Partijen krijgen een conflict over de opgeleverde functionaliteiten. Er wordt een deskundige ingeschakeld, die beoordeelt dat de functionaliteit van de software op een aantal relevante punten tekortschiet. NBK eist een schadevergoeding van € 1.911.865.

Volgens GreenCat zijn de algemene voorwaarden echter van toepassing, waarin de volgende passages zijn opgenomen:

9.4

GreenCat (i) garandeert dat GreenCat Apparatuur – welke (derhalve) niet van de Leverancier is – op substantiële wijze overeenkomstig de door GreenCat vastgestelde functionele specificatie(s) zal functioneren gedurende een periode van twaalf (12) maanden vanaf het moment van aflevering door of namens GreenCat, en (ii) garandeert hetzelfde voor GreenCat Programmatuur gedurende een periode van zes (6) maanden vanaf het moment van aflevering door of namens GreenCat. Het garantiekader ter zake staat onder meer beschreven in artikel 9.5.

9.5

Indien de in artikel 9.4 genoemde GreenCat Zaken gedurende die periode Gebreken hebben, dient Klant dat onverwijld, gedetailleerd en op schriftelijke wijze te berichten aan GreenCat, waarna GreenCat naar beste weten en kunnen de Gebreken kosteloos zal herstellen of vervangen, zulks ter keuze van GreenCat. GreenCat garandeert niet dat de Zaken zonder onderbreking of fouten zullen werken. Voor zover herstelwerkzaamheden buiten Nederland moeten worden uitgevoerd komen de daarmee gemoeide extra kosten, zoals bijvoorbeeld reis- en verblijfkosten, voor rekening van de Klant.

GreenCat zal tevens de alsdan gebruikelijke tarieven en kosten van herstel in rekening kunnen brengen indien sprake is van (gebruiks)fouten, invloeden van buitenaf, molest, onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik van of namens Klant of andere niet aan GreenCat toe te rekenen oorzaken. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie. De garantieverplichting vervalt indien Klant zonder schriftelijke toestemming van GreenCat wijzigingen in Zaken aanbrengt of doet aanbrengen. Enigerlei herstel van Gebreken zal geschieden op een door GreenCat te bepalen locatie. GreenCat is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel probleemvermijdende restricties en/of omwegen in die Zaken aan te brengen. Na afloop van de in artikel 9.4 bedoelde garantieperiode is GreenCat niet gehouden eventuele Gebreken te herstellen, tenzij er tussen Partijen een Overeenkomst tot levering van Diensten ter zake onderhoud ervan is afgesloten dat zodanig herstel omvat.

(…)

13.4

Behoudens in gevallen van opzet of grove schuld zijdens GreenCat, is GreenCat niet aansprakelijk voor (i) indirecte schade (daaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van schade aan gegevens(bestanden) en schade door bedrijfsstagnatie) alsmede (ii) enige andere schade die in totaal meer bedraagt dan het door GreenCat aan Klant uit hoofde van (het betreffend deel van) de betreffende Overeenkomst gefactureerde en door Klant aan GreenCat betaalde totaalbedrag (exclusief B.T.W.), waarbij voornoemd uit te keren (totaal)bedrag maximaal EUR 200.000 (zegge: tweehonderdduizend Euro) per kalenderjaar bedraagt. Onder ‘andere schade’ als genoemd in de vorige volzin wordt uitsluitend verstaan: (i) redelijke, betaalde kosten die Klant heeft moeten maken (a) ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van die ‘andere schade’, (b) ter voorkoming of beperking van die ‘andere schade’ mits die kosten daadwerkelijk hebben geleid tot die voorkoming of beperking ervan, en (c) om de prestatie van GreenCat aan de betreffende Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover die Overeenkomst niet door Klant is ontbonden, (ii) redelijke, betaalde kosten die Klant maakt en/of heeft gemaakt in gevallen als beschreven in artikel 11.2, en (iii) materiële schade aan Zaken en/of andere zaken van Klant en/of derden welke in direct verband staan met door GreenCat geleverde Zaken en/of Diensten, dit met uitsluiting van schade aan Programmatuur en gegevensbestanden.

Er is niet onderhandeld over de inhoud van de algemene voorwaarden en er wordt van uit gegaan, dat de algemene voorwaarden op de juiste wijze van toepassing zijn verklaard en ter hand zijn gesteld.

De rechter oordeelt echter, dat de onder 13.4 onder i genoemde exoneratieclausule zodanig kan worden geïnterpreteerd, dat er bijna algehele uitsluiting van aansprakelijkheid ontstaat. Dit gaat de rechter te ver en verklaart die bepaling niet van toepassing, voor zover het schade betreft die een bedrag van het totaal aan facturen niet overstijgt, omdat een dergelijke clausule naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet aanvaardbaar is. Bij beoordeling heeft de rechter rekening gehouden met:

  • Zwaarte van de schuld;
  • Mede in verband met aard en de ernst van de bij enige gedraging betrokken belangen;
  • De aard en verdere inhoud van de overeenkomst waarin het beding voorkomt;
  • De maatschappelijke positie en de onderlinge verhouding van partijen;
  • De wijze waarop het beding tot stand is gekomen, en;
  • De mate waarin de wederpartij zich de strekking van het beding bewust is geweest (op basis van het arrest Saladin/HBU).

De rechter oordeelt uiteindelijk, dat GreenCat een schadebedrag dient te betalen aan NBK van € 207.050.

Samengevat

Het is heel goed om na te denken over aansprakelijkheid bij het opstellen en beoordelen van IT-contracten. Daarbij dient er echter rekening gehouden te worden met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en jurisprudentie. Absolute uitsluiting van aansprakelijkheid is niet in alle gevallen mogelijk. Wilt u meer weten over dit onderwerp, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Tags

Neem contact op

Meer informatie of een afspraak maken? Bel 050-5344574 of laat hier een bericht achter via ons contactformulier.

Ook interessant om te lezen