Waarom auteursrechten registreren?
19 maart 2015

Het is voor verkrijging van het auteursrecht niet nodig dat het recht wordt geregistreerd of dat het wordt verleend door een daartoe bevoegde instantie. Dit heeft als nadeel dat er onduidelijkheid kan bestaan rond het eigenaarschap. Dat komt omdat de Auteurswet speciale regelingen kent rond het makerschap, die niet altijd bekend zijn bij de softwareontwikkelaar. Wanneer het eigenaarschap van een softwareproduct wordt vastgesteld en vervolgens geregistreerd door een onafhankelijke partij, kan die onduidelijkheid voor een belangrijk deel worden weggenomen.

Registratie auteursrecht

Omdat van het auteursrecht niet op grond van de Auteurswet registratie wordt verricht, kan de auteursrechthebbende er belang bij hebben om die registratie zelf te verrichten. Het belang is er vooral in gelegen om een stevig bewijs van het houderschap van het auteursrecht op software te verkrijgen. Met registratie kan worden aangetoond dat een partij op een bepaald moment in bezit was van de software, waarbij melding kan worden gemaakt van de afspraken en overeenkomst die reeds gemaakt zijn rond de vastlegging van het eigendom van de software. Door een dergelijke registratie wordt het derden erg lastig gemaakt om aan te tonen dat zij aanspraak kunnen maken op het auteursrecht. De registratie moet dan wel met deugdelijke waarborgen zijn omgegeven. Dat kunnen juridische, maar ook technische waarborgen zijn. In het volgende wordt hierop teruggekomen.

Voor de registratie van het auteursrecht zijn verschillende werkwijzen mogelijk. Een eerste bekende werkwijze het i-Depot van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van de notaris: aan hem kan een kopie van de (broncode van de) software in bewaring worden gegeven. Van dit notariële depot wordt een akte op gemaakt. De gedeponeerde broncode kan als referentie dienen: degene die een kopie of in grote mate overeenstemmend exemplaar ervan in bezit heeft en beweert op een bepaald moment rechthebbende te zijn, kan dan worden tegengesproken door de broncodes inhoudelijk te vergelijken.

Direct betrokkenen bij de registratie van het auteursrecht op software

De volgende partijen zijn betrokken bij de registratie van het auteursrecht:

  1. De auteursrechthebbende: de (rechts)persoon of (rechts)personen die het auteursrecht op een softwareproduct bezitten;
  2. Auteursrechtelijk specialisten die het houderschap van het auteursrecht zoveel mogelijk kunnen vaststellen;
  3. De persoon of organisatie door wie de registratie van het auteursrecht wordt verzorgd, bijvoorbeeld de notaris.

Belang gebruikers

Voor de softwaregebruiker is het van belang dat hij zaken doet met een partij die daartoe gerechtigd is, dus de eigenaar van het auteursrecht op de software of de partij die toestemming heeft om de software te exploiteren. Wanneer dat niet het geval is, heeft de gebruiker mogelijk geen geldige licentieovereenkomst. Voor de gebruiker is het dus goed dat zijn softwareleverancier kan aantonen hoe het beheer van het auteursrecht is verzorgd. Door middel van het verstrekken van een uittreksel van de registratie van het auteursrecht, kan dat eenvoudig worden gedaan.

Verbanden in het kader van de softwarelevensloop

Of het auteursrecht op een softwareproduct is geregistreerd, is van betekenis voor het verloop van andere (mogelijke) gebeurtenissen in de levensloop van die software en andersom. Gedacht kan onder andere worden aan:

  1. Ontwikkelingsfase: vroegtijdig registreren van hetgeen wordt ontwikkeld, kan onenigheid en onduidelijkheid omtrent het houderschap van het auteursrecht voorkomen.
  2. Vestigen pandrecht: voor de potentiële houder van een pandrecht op de software, is het waardevol wanneer hij door notariële registratie zoveel mogelijk zekerheid heeft rond het auteursrecht. Voorts kan ook het gevestigde pandrecht worden geregistreerd bij de notaris.
  3. Broncode-escrowregeling: bij het opzetten van een broncode-escrowregeling moet duidelijk zijn waar het auteursrecht op de software ligt: de broncode kan immers alleen met toestemming van de auteursrechthebbende in bewaring worden gegeven aan een derde. Ook kan door middel van registratie van de rechten van derden de rechtmatigheid van de escrowregeling worden onderzocht, voordat tot deponeren wordt overgegaan.
  4. Overdracht auteursrecht op de software: ook de overdracht van het auteursrecht kan worden geregistreerd, waardoor belanghebbende partijen als licentienemers de zekerheid hebben dat zij een contract hebben gesloten met de partij die bevoegd is om aan hen de software in gebruik te geven.

Betrokkenheid IT-notaris

Bij de registratie van het auteursrecht, kan de IT-notaris een belangrijke rol spelen. Met de registratieprocedure van de IT-notaris wordt a. een zo sterk mogelijke bewijspositie gecreëerd voor de auteursrechthebbende softwareontwikkelaar en b. aan de gebruiker zoveel mogelijk zekerheid verschaft over de rechten waarmee hij aanspraak kan maken op de (broncode van de) software die hij gebruikt.

In het kader van de procedure onderzoekt de IT-notaris in samenwerking met De IT-Jurist allereerst het houderschap van het auteursrecht. Hierbij wordt allereerst de uitgebreide procedure van het titelonderzoek gevolgd. Voordat registratie mogelijk is, moet immers omtrent het eigenaarschap geen onduidelijkheid bestaan. Onderdeel van het registratieprocedure van de IT-notaris is voorts een technisch controlemiddel: de fingerprint. Met speciale fingerprintsoftware wordt een unieke code (hashkey) gegenereerd aan de hand van de broncode waarop het te registreren auteursrecht betrekking heeft. Deze hashkey wordt vastgelegd in een rapport. De fingerprintsoftware kan vervolgens worden gebruikt om broncodes die zijn afgeleid van de geregistreerde broncode, te vergelijken. Zo kan auteursrechtinbreuk snel worden vastgesteld.

In het kader van de registratieprocedure worden vervolgens alle onderdelen van het softwarepakket in de kluis van de IT-notaris gedeponeerd. Dit is omwille van de volledigheid: ook het eigendom van bijvoorbeeld ontwerpen en blauwdrukken wordt zoveel mogelijk vastgelegd. De IT-notaris maakt van hetgeen hem in bewaring is gegevens tot slot een akte op, waardoor met zoveel mogelijk zekerheid vaststaat dat de deponerende softwareontwikkelaar auteursrechthebbende. De akte wordt gedateerd en ondertekend door de notaris, waarmee de registratieprocedure is afgerond. Wilt u meer weten over auteursrechtregistratie, neem dan contact op met ons.

Tags

Neem contact op

Meer informatie of een afspraak maken? Bel 050-5344574 of laat hier een bericht achter via ons contactformulier.

Ook interessant om te lezen