Wat zijn persoonsgegevens en wanneer is er sprake van verwerking?
15 januari 2016

In het kader van alle berichtgeving op het gebied van de nieuwe meldplicht datalekken, komen er bij ons veel vragen binnen met betrekking tot privacy. Daarbij krijgen wij ook nog hele basale vragen binnen over wat nou precies persoonsgegevens zijn en wanneer er sprake is van verwerking van persoonsgegevens, hieronder een korte toelichting.

Wat is een persoonsgegeven?

De Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: Wbp) is van toepassing bij het verwerken van persoonsgegevens. Een persoonsgegeven is elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (artikel 1, onder a Wbp). De gegevens moeten met andere woorden op zodanige wijze iets over de persoon zeggen dat zij daarmee unieke informatie over hem bevatten. Het persoonsgegevensbegrip is dus ruim. Dit betekent bijvoorbeeld dat NAW-gegevens, telefoonnummers, e-mailadressen, leeftijd, CV, medische informatie, bankgegevens en videobeelden persoonsgegevens (kunnen) zijn. Van belang is om op te merken dat de context waarin een gegeven wordt gebruikt moet worden betrokken bij de beantwoording van de vraag of er sprake is van persoonsgegevens. Een voorbeeld hiervan is, dat een persoon kan worden geïdentificeerd door het combineren van bepaalde gegevens. Zo is enkel een geboortedatum geen persoonsgegeven, maar kan de geboortedatum in combinatie met bijvoorbeeld een woonadres toch als zodanig worden aangemerkt.

In de Wbp wordt een aantal categorieën persoonsgegevens als bijzonder aangemerkt. Dit zijn bijvoorbeeld de gegevens die het ras, de gezondheid, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid van een persoon betreffen. In beginsel is het verwerken van bijzondere persoonsgegevens niet toegestaan. Dit is slechts anders wanneer daarbij een zwaarwegend algemeen belang wordt gediend of er sprake is van een in de Wbp beschreven specifieke uitzondering.

Wat is verwerken van persoonsgegevens in de zin van de Wbp?

Het verwerken van persoonsgegevens omvat elke handeling met betrekking tot persoonsgegevens. Voorbeelden hier van zijn het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van persoonsgegevens. De wet ziet op zowel analoge als geautomatiseerde verwerkingsprocessen. Op onder andere de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van persoonlijke, huishoudelijke of journalistieke doeleinden zijn de bepalingen van de Wbp echter niet van toepassing.

Wilt u meer weten over de Wet bescherming persoonsgegevens, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op. Lees ook onze introductie op de Wet bescherming persoonsgegevens.

Tags

Neem contact op

Meer informatie of een afspraak maken? Bel 050-5344574 of laat hier een bericht achter via ons contactformulier.

Ook interessant om te lezen