De voorwaarden van Nederland ICT, een introductie
25 november 2014

In 2014 zijn de nieuwe voorwaarden van Nederland ICT gepubliceerd. Nederland ICT is de branchevereniging van zo’n 550 ICT-leveranciers in Nederland, vroeger ook wel ICT~Office en daarvoor Fenit. Het is natuurlijk logisch, dat een branchevereniging van ICT-leveranciers zeer leveranciersvriendelijke voorwaarden hanteert. Dat is net zo logisch als de overheid, die met haar ARBIT-voorwaarden zeer gebruikersvriendelijke voorwaarden hanteert. Hieronder toch een aantal aandachtspunten, indien u overweegt de voorwaarden van Nederland ICT te hanteren, eerst voor de leverancier en vervolgens voor de gebruiker, waarbij een aantal punten ook gelden voor de ICT~Office voorwaarden.

Aandachtspunten voor de ICT-leverancier

Artikel 25 Garantie

Leverancier staat er niet voor in dat de in het kader van de SaaS-dienst ter beschikking te houden programmatuur foutloos is en zonder onderbrekingen functioneert. Klant zal op basis van de door leverancier verstrekte inlichtingen omtrent maatregelen ter voorkoming en beperkingen van de gevolgen van storingen, gebreken in de SaaS-dienstverlening, verminking of verlies van gegevens voor zijn organisatie inventariseren en zo nodig aanvullende maatregelen treffen. Leverancier is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens. Dit artikel lijkt zeer gunstig voor de ICT-leverancier. De vraag is echter of deze bepalingen stand houden, indien er echt sprake zal zijn van dataverlies. In steeds meer situaties zal een rechter beoordelen dat het niet lekken van data een kernprestatie is, die de leverancier moet leveren. Daarnaast is het de vraag of dergelijke aansprakelijkheidsuitsluitingen wel stand houden in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Aandachtspunten voor de ICT-gebruiker

Artikel 3 Prijs en betaling

Klanten kunnen geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een door leverancier afgegeven voorcalculatie of begroting. Uiteraard voor de gebruiker van groot belang om te weten, indien hij vooraf een prijs heeft doorgekregen van de leverancier en daarop vertrouwt. Ten opzichte van door leverancier verrichte prestaties en de daarvoor door klant verschuldigde bedragen leveren de gegevens uit de administratie van leverancier volledig bewijs op, tenzij de klant tegenbewijs levert. De bewijslast ligt dus bij de klant. Klant is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.

Artikel 10 Intellectuele Eigendom

Leverancier vrijwaart klant tegen elke aanspraak van een derde welke gebaseerd is op de bewering zelf ontwikkelde programmatuur etc. inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom van die derde. In de praktijk zou dit tot zeer onwenselijke scenario’s kunnen lijden voor een klant, die er achter komt gedurende een project niet met de gerechtigde partij te maken heeft.

Artikel 11 Medewerkingsplichten (ICT-gebruiker)

Klant draagt het risico van de selectie van de door leverancier te leveren zaken, goederen en/of diensten. Klant is verantwoordelijk voor het beheer, waaronder controle van de instellingen, het gebruik van de door leverancier geleverde producten/diensten en de wijze waarop de resultaten van de producten/diensten worden ingezet. Klant is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan, en het gebruik door gebruikers. De meeste klanten zullen zich niet in eerste instantie realiseren, dat hun eigen verplichtingen enorm zijn ten opzichte van een lage zorgplicht van de leverancier.

Artikel 14 Termijnen

Door leverancier genoemde of tussen partijen overeengekomen tussentijdse (oplever) data, gelden steeds als streefdata, binden de leverancier niet en hebben steeds een indicatief karakter. Dus ook al zijn er data schriftelijk overeengekomen, dan hoeft de leverancier deze niet na te komen. In alle gevallen, ook wanneer een klant met de leverancier een uiterste leveringstermijn is afgesproken, komt de leverancier pas in verzuim als hij door klant schriftelijk in gebreke is gesteld.

Artikel 16 Aansprakelijkheid van leverancier

De aansprakelijkheid van leverancier voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van klant, schade verband houdende met het gebruik van door klant aan leverancier voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verbande houdende met de inschakeling van door klant aan leverancier voorgeschreven leveranciers is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van leverancier verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

Conclusie

Voor leveranciers is het verstandig om per ICT-project te beoordelen of de standaardvoorwaarden van Nederland ICT geschikt zijn voor het betreffende project. Deze voorwaarden “passen” niet bij elk project en/of product. Het is wenselijk de voorwaarden zoveel mogelijk aan te passen aan de werkelijke situatie. Voor gebruikers is het helemaal van belang om kritisch te zijn, zodra een leverancier de voorwaarden van Nederland ICT wil hanteren. Wilt u ondersteuning bij het hanteren van algemene voorwaarden, neemt u dan gerust eens contact met ons op.

Tags

Neem contact op

Meer informatie of een afspraak maken? Bel 050-5344574 of laat hier een bericht achter via ons contactformulier.

Ook interessant om te lezen